FÖRÄLDER

Skolutveckling/specialpedagogik


Tfn: 46-(0)76-202 44 90


E-post: tommy@ariadnek.se


Alla har rätt att få lyckas i skolan

Tycker du som förälder att ditt barn får rätt stöd i skolan?


Skolans uppdrag enlig skollagen


Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och för sin personliga utveckling.  Alla elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt enligt de mål som är uppställda i skollagen och läroplanen. Utbildningen ska vara tillgänglig för alla elever. Alla har rätt att lyckas i skolan.


Så här kan vi jobba


Upplägg - analys


  • En analys av vilket stöd som ditt barn får idag kontra det behov som föreligger.


Planering - så här kan vi göra


  • Visar det sig att stödet är för litet eller fel planerat kan du som vårdnadshavare kalla till elevhälsomöte med skolledningen.


Genomförande - nu ska planeringen sjösättas


  • Ett nytt åtgärdsprogram eller extra anpassningar görs för att ditt barn ska kunna lyckas maximalt i skolan.


Uppföljning


  • Blev det som vi tänkt? Vad blev bra/mindre bra? Varför? Förändringar? Hur gör vi för att ditt barn ska nå de uppställda målen?

Viktiga begrepp


Extra anpassningar


Extra anpassningar är en stödinsats av mindre omfattning som är möjliga att genomföra av lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna stödinsats.

Bestämmelserna om extra anpassningar gäller för elever både i skolan och på fritidshemmet. Där kan jag som specialpedagog ha en viktigt rådgivande och stöttande roll.


Särskilt stöd


Särskilt stöd handlar om mera omfattande insatser, som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd beslutas av rektor och dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Föräldrar har rätt att överklaga beslut som de inte tycker är bra eller tillräckligt omfattande.


Copyright © ARIADNEK.SE

Kapellgatan 6, SE-754 18 Uppsala

Organisationsnummer: 5707238514

Momsregistreringsnummer: SE57072385141

Telefon +46(0)18 - 51 41 13

Mobil +46(0)76 - 202 44 90

IBAN SE5230000000005707238514

BIC/SWIFT NDEASESS